Information for og fra borgere i Tirstrup, Balle, Rosmus og Hyllested & Omegn

Velkommen til Distrikt-Rosmus.dk

Vedtægter for Distriktsråd Rosmus

Navn og hjemsted:

Foreningens navn er Distriktsråd Rosmus.

Distriktsrådet dækker Rosmus Skoledistrikt og er hjemmehørende i Syddjurs Kommune.

Formål:

Distriktsråd Rosmus har til formål:

- at fremme udviklingen i lokalområdet.

- at være talerør for lokalområdet i forhold til Syddjurs Kommune.

- at bidrage til social integration og samspil mellem generationer.

Dette sker gennem koordinering, iværksættelse af udviklende initiativer, konstruktiv kommunikation og synliggørelse. Dette kan blandt andet ske ved udgivelse af et lokalt blad.

Medlemskab:

Distriktsråd Rosmus har foreninger, institutioner, virksomheder og enkeltpersoner med adresse indenfor Rosmus Skoledistrikt som medlemmer. Medlemmer har stemmeret og er valgbare.

Generalforsamling:

Den årlige generalforsamling er Distriktsråd Rosmus` øverste myndighed.

Den årlige generalforsamling afholdes senest ved udgangen af februar.

Der indkaldes til den årlige generalforsamling ved annoncering i en lokal avis med mindst 14 dages varsel.

Forslag til beslutning på generalforsamlingen skal være skriftlig og være formanden i hænde mindst 7 dage før generalforsamlingen.

Herud over kan der indkaldes til fællesmøder efter behov med mindst 7 dages varsel i en lokal avis.

Dagsorden for den årlige ordinære generalforsamling har mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Formandens beretning.

3. Beretning fra eventuelle udvalg.

4. Fremlæggelse og godkendelse af det kontrollerede regnskab for Distriktsråd Rosmus.

5. Fastsættelse af årligt kontingent for Distriktsråd Rosmus.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer m. fl.

I ulige årstal:

3/2 medlemmer til bestyrelsen for en valgperiode af 2 år

2 suppleanter til bestyrelsen for en valgperiode af 1 år.

1 bilagskontrollant for en valgperiode af 2 år.

1 suppleant for bilagskontrollant for en valgperiode af 1 år.

I lige årstal:

4/3 medlemmer til bestyrelsen for en valgperiode af 2 år.

2 suppleanter til bestyrelsen for en valgperiode af 1 år.

1 bilagskontrollant for en valgperiode af 2 år.

1 suppleant for bilagskontrollant for en valgperiode på 1 år.

8. Evt.

Afstemning:

Valg og afstemning afgøres ved almindeligt stemmeflertal blandt de gyldige afgivne stemmer.

Såfremt blot ét medlem forlanger det, skal afstemninger være skriftlige.

Bestyrelse og udvalg:

Bestyrelsen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

I lige år vælges formand og sekretær.

I ulige år vælges næstformand og kasserer.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov eller på opfordring fra medlemmer. Udvalgsmedlemmer kan være personer udenfor bestyrelsens midte.

Udvalg er ansvarlig over for bestyrelsen for den pålagte opgave.

Udvalg aflægger beretning på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling:

Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal i bestyrelsen eller 20 medlemmer skriftligt ønsker dette og fremsætter emne, der ønskes behandlet på en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse sker som ved ordinær generalforsamling.

Økonomi:

Distriktsråd Rosmus fører regnskab.

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Foreningens midler hensættes i et pengeinstitut.

Formand og kasserer kan alene tegne foreningen økonomisk.

Kassereren kan være en person udenfor bestyrelsens midte.

Bestyrelsen forvalter foreningens midler i overensstemmelse med gældende vedtægter og beslutninger fra generalforsamlinger.

Bilagskontrollanterne skal hvert år inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdninger er til stede.

Driftsregnskabet og status underskrives af kassereren og bilagskontrollanterne med eventuelle bemærkninger.

Forenings hjemmeside:

Forenings hjemmeside ejes og drives af Distriktsråd Rosmus.

Domænet skal til enhver tid indehaves af et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmet, der står som indehaver af domænenavnet, er forpligtet til ved sin udtræden af bestyrelsen at overdrage domænet til andet bestyrelsesmedlem udpeget af bestyrelsen.

Foreningen er juridisk ansvarlig for hjemmesidens indhold.

Foreningen afholder udgifter til vedligeholdelse og drift af hjemmesiden.

Vedtægtsændringer:

Ændring af vedtægter kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Vedtægtsændringer, der er foreslået af bestyrelsen eller medlemmer, der ved ordinær generalforsamling ikke opnår 2/3 af de fremmødtes stemmer, kan af bestyrelsen indstilles til en ekstraordinær generalforsamling, der kan afholdes umiddelbart efter den ordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages med almindeligt flertal.

Ophør:

Beslutning om opløsning af Distriktsråd Rosmus skal besluttes på to på hinanden følgende generalforsamling med 2/3 flertal af de afgivne stemmer. De to generalforsamlinger skal afholdes med mindst 14 dage imellem.

I tilfælde af ophør skænkes evt. formue og løsøre til et almennyttigt formål i lokalområdet efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

Vedtægternes gyldighed:

Ovenstående vedtægter erstatter tidligere vedtægter.

Således vedtaget på Distriktsråd Rosmus generalforsamling den 23. februar 2012.  

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk